Privacybeleid

Privacybeleid

privacybeleid

Rotocoat B.V. en haar dochtermaatschappijen zijn onderdeel van ROTO B.V. Voor Rotocoat.nl's privacybeleid verwijzen we naar ROTO's Privacy Policy.

ROTO is zich ervan bewust dat de bescherming van de privacy van personen die persoonsgegevens delen ("betrokkenen") van cruciaal belang is. Daarom zijn maatregelen genomen met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. ROTO voldoet aan de eisen van de Nederlandse Gegevensbescherming (AVG) en de Europese GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Gegevens worden alleen gebruikt voor het beoogde doel en worden niet aan derden verstrekt, tenzij ROTO op grond van de wet of als gevolg van een gerechtelijk of overheidsonderzoek verplicht is persoonsgegevens vrij te geven. 

Welke informatie verzamelt ROTO en waarom?

ROTO verzamelt alleen persoonsgegevens (zoals functie, titel, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die betrokkenen vrijwillig verstrekken of die wij op grond van specifieke wetgeving verplicht zijn te verstrekken, bijvoorbeeld voor werknemers of uitzendkrachten. Daarnaast maakt onze website gebruik van "cookies", gegevenselementen die zijn verbonden met de browser van de website bezoeker en op hun apparatuur worden opgeslagen en die in feite helpen om de website goed te laten functioneren en de bezoeker in staat stellen informatie te vinden en aan te passen aan individuele voorkeuren. Ons Cookiebeleid zoals gepubliceerd op de website gaat hier dieper op in.

Hoe wordt deze informatie gebruikt?

Hoe wordt deze informatie gebruikt? Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het beoogde doel, met betrekking tot de behoeften van gebruikers, om vragen van gebruikers te beantwoorden, om hen de gevraagde informatie te verstrekken of om hun instructies uit te voeren. ROTO kan voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebruik maken van (tools van) derden. Indien een betrokkene persoonsgegevens wenst te verwijderen of aan te passen, kan de betrokkene contact opnemen met ROTO, en ROTO zal alle redelijke inspanningen leveren om aan het verzoek te voldoen.

persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van een sollicitant (persoonsgegevens, CV, motivatiebrief) worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en worden niet langer bewaard dan nodig is. In het geval van een beperkte sollicitatieperiode worden persoonsgegevens uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure vernietigd, tenzij de sollicitant toestemming heeft gegeven om de gegevens voor eventuele toekomstige vacatures tot een jaar na het einde van de sollicitatieperiode te bewaren. Persoonsgegevens van sollicitanten worden alleen gedeeld met aanbieders die ROTO bijstaan in haar wervingsproces. Wanneer een sollicitant persoonsgegevens verstrekt via een open sollicitatieprocedure, al dan niet via e-mail, een webbased sollicitatieformulier of andere tools die in het wervingsproces worden gebruikt, geeft de sollicitant toestemming om deze gegevens in verband met eventuele toekomstige vacatures maximaal één jaar te bewaren.

rechten van betrokkenen en bezwaren

In de procedure Rechten van de betrokkenen wordt uitgelegd hoe ROTO omgaat met de rechten van betrokkenen, waarbij iedereen van wie de persoonsgegevens door ROTO worden vastgelegd of verwerkt betrokkene is. De betrokkene kan een bezwaar, beroep of klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van ROTO, die erop toeziet dat de wettelijke rechten van de betrokkene worden nageleefd. Verzoeken van betrokkene kunnen worden ingediend bij c.bruin@rotogroep.nl of bij Roto B.V., Molenstraat 28, 1911 DA Uitgeest, Nederland.

Andere belangrijke informatie

ROTO behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Een aanpassing zal onmiddellijk op de website worden gepubliceerd. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op met ROTO via +31 251 36 22 80 of via info@rotogroep.nl.

Beschikbare downloads en bestanden

ROTO Privacy Policy (240101) NL

Download