Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Rotocoat B.V. en haar dochtermaatschappijen zijn onderdeel van ROTO B.V. Voor Rotocoat.nl's disclaimer verwijzen we naar ROTO's Disclaimer. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op onze website wordt aangeboden.

Roto B.V. alleen of samen met haar dochtermaatschappijen (hierna en op de website: ROTO) geeft in deze disclaimer aan onder welk voorbehoud de informatie op onze website aan de gebruiker wordt aangeboden. Via bijgaande links wordt verwezen naar de specifieke webpagina’s met daarin opgenomen de ROTO gedragscode, de Privacy policy, de Cookie policy en de Rechten van betrokkenen.

Copyright

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang de gebruiker deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De gebruiker mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Het intellectueel eigendom berust bij ROTO. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ROTO is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht voor de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan ROTO niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit ervan. ROTO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen / hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. ROTO geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Wijzigingen

ROTO behoud zich het recht voor deze disclaimer ten alle tijden te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen worden direct verwerkt op deze pagina van onze website.

Beschikbare downloads en bestanden

ROTO Disclaimer (240101) NL

Download